Allmänna villkor

version 2023-06

1. Allmänt

Memoria AB, även Memoria, med säte i Malmö, org nr 559429-9900, tillhandahåller tjänsterna IoT konsultation, mjukvaruprogrammering, appar, webb, UI/UX, cloud, digital produktutveckling, front-end såväl som back-end, marknadsstrategier, marknadsundersökningar samt andra mellan parterna överenskomna it-, pr- och marknadsföringstjänster, hädanefter Tjänsterna. Tjänsternas omfattning, pris och funktionalitet specificeras av Kundens order (uppdragsbeskrivning) samt senare överenskomna tillägg och ändringar.

2. Driften av IT-tjänsterna

IT-tjänsterna är normalt i drift 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan men styrs också av underleverantörs SLA. Vid driftstörningar beroende på hårdvarufel under kontorstid påbörjas felavhjälpning omedelbart. Vid eventuella driftstörningar utanför kontorstid beroende på hårdvarufel påbörjas felavhjälpning inom en timme. Vid driftstörningar beroende på annat än hårdvarufel påbörjas arbetet så fort problemet har kommit Memoria till känna. Vid planerade driftsavbrott avseende underhåll ska Kunden meddelas senast 1 vecka i förväg.

3. Avtalstid och Support

Kunden ska tillhandahålla material till Tjänsterna. Memoria utför uppstart av Tjänsterna enligt överenskommen tidsplan. Det utgör inte något avtalsbrott att uppdraget inte slutförts inom den beräknade avtalstiden. Om kunden ej tillhandahållt Memoria all nödvändig informtion och dokumentation vid första planerade produktionsmöte så skjuts datum för uppstart av tjänsterna upp tills första produktionsmötet ägt rum. Memoria tillhandahåller kundtjänstfunktion som tillägg till Tjänsten webbsida som i skälig omfattning skall bistå Kunden när frågor eller problem uppstår avseende utnyttjandet av den Tjänsten. Memoria-s kundtjänstfunktion har öppettid som framgår av Memoria-s hemsida. För support avseende tjänst eller vara reglerad i avtal med tredje part, ansvaras ej.

4. Tjänsternas genomförande

Tjänsterna som tillhandahålls av Memoria skall utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Memoria får utan kundens särskilda medgivande anlita underkonsulter vid tjänsternas utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden. Memoria får utan kundens särskilda medgivande byta i avtalet omnämnd resurs eller kontaktperson. Med resurs menas den person som skall genomföra uppdraget för Memoria-s räkning. Kunden ska lämna Memoria och bolagets underleverantörer tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktions- miljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Kunden ska tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

5. Ersättningsformer

Memoria-s ersättning består av;
a) ersättning för arvode enligt löpande räkning eller till fast pris,
b) ersättning för Memoria-s eventuella användande av bolagets egna utrustning, programvaror och licenser,
c) ersättning för arbetet med att specificera eventuella tidrapporter och/eller projektrapporter,
d) ersättning för rese- och traktamentskostnader samt andra kostnader,
e) ersättning för restid
f) omställningsersättning för det fall kunden säger upp avtalet i förtid,
g) annan ersättning som överenskommits.
Om inte annat skriftligen överenskommits, ska Tjänsten utföras i löpande räkning enligt Memoria-s vid varje tid gällande prislista. Även Memoria-s kostnader debiteras enligt bolagets vid var tid gällande prislista. Ska fast pris gälla mellan parterna måste detta skriftligen ha avtalats. Har så skett och har parterna därefter kommit överens om ändring av uppdraget eller har merarbete uppstått för Memoria utan att bolaget orsakat detta, ska kunden utöver det fasta priset utge ersättning till Memoria för det extra arbete och de extra kostnader som uppstått för Memoria i anledning härav. Om inte annat skriftligen har avtalats ska denna ytterligare ersättning debiteras i löpande räkning enligt Memoria-s vid varje tid gällande prislista. Vid stillestånd i uppdraget, som inte beror på Memoria, får bolaget
debitera kunden i löpande räkning för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas. Alla priser är angivna exklusive moms, om inte annat tydligt framkommer.

6. Rätten till tjänsterna och innehållet

Kunden får en rätt att mot avgift få Tjänsterna med avtalad funktionalitet. Allt material som Kunden tillför Tjänsterna förblir Kundens. Memoria gör inte heller anspråk på Kundens webbadress (URL). Äganderätt och samtliga immateriella rättigheter till Tjänsterna tillhör Memoria eller tredje part som Memoria representerar och får inte nyttjas av Kunden utöver vad som uttryckligen medges av Memoria. Medgivandet ska vara skriftligt.

7. Kundens ansvar för lösenord m.m.

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt att se till att handling som innehåller uppgifter om användarnamn eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till den. Kunden skall omedelbart meddela Memoria om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens användarnamn och/ eller lösenord. Samma gäller det fall då Kunden på något sätt gjort det möjligt för obehörig att ta del av användarnamn och/eller lösenord, t ex genom förlust av minnesanteckning eller liknande. Anmälan anses vara Memoria tillhanda då Kunden erhållit bekräftelse om anmälans mottagande.

8. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala avtalade avgifter för Tjänsterna. Betalningen sker mot faktura och ska erläggas, och således finnas tillgängligt på Memoria-s bankkonto, senast 15 dagar efter fakturadatum om inget annat avtalas. I händelse av Kundens dröjsmål med betalning äger Memoria rätt till lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse, inkassokostnader och dröjsmålsränta från den ursprungliga förfallodagen. Vidare har Memoria även rätt att, med omedelbar verkan, tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat förskott för framtida betalningar för Memoria-s fortsatta arbete.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

Kunden är i förhållande till Memoria ensam ansvarig för innehållet i den information som överförts till Tjänsterna samt för de varor och/eller tjänster som erbjudits. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Memoria ansvarar inte för eller ersätter skada som beror på förlust av eller fel i material som Kunden tillför eller lagrar på sin hemsida eller program, eller skada som förorsakats av att någon behörig eller obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrar eller förstör data eller information. Memoria är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, förlust av lösenord avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag om inte Memoria handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Memoria ansvarar ej för skada uppkommen på grund av fel eller brist i tjänst tillhandahållen av tredje part inklusive men ej begränsande till extern tjänste-och varuleverantör. Kunden är ansvarig för allt material som han eller hon lägger in på webbsidan samt andra Tjänsterna. Detta gäller för text, bilder, video, ljud, övrig data och länkar till andra webbsidor. Om material som Kunden lagt in och därmed ansvarar för, innehåller uppgifter som kan strida mot lag, medför kränkning av annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott, kan vara kränkande för enskild person eller kan skada Memoria-s verksamhet, äger Memoria rätt att omedelbart stänga av Kundens nyttjande av Tjänsterna och därefter meddela Kunden detta. Kunden får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Memoria eller någon annan. Kunden skall hålla Memoria skadeslöst för krav riktade från tredje man mot Memoria pga. användningen av Tjänsterna. Tjänsterna får användas för kommersiellt bruk i den omfattning som motsvaras av Kundens verksamhet. Kunden har endast rätt till ersättning för direkta kostnader som Memoria förorsakat genom fel eller försummelse till belopp högst motsvarande en årsavgift för Tjänsten. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för indirekta skador såsom t ex utebliven vinst eller förväntad besparing. Anspråk mot Memoria ska göras gällande senast inom tre (3) månader från den dag skada inträffat eller då kunden bort få kännedom om sådan omständighet som grundar anspråk. Inte i något fall får dock anspråk mot Memoria göras gällande senare än tre (3) månader efter det att uppdraget avslutats.

10. Force majeure och övrigt

Kunden har inte heller rätt till ersättning från Memoria för skada orsakad av krig, krigsliknande händelser, avbrott i allmänna kommunikationer eller teleförbindelser, strejker och andra liknande händelser vilka Memoria inte kan kontrollera och ej heller för registrerande instans för domännamn, t ex genom förseningar i ansökningsförfarandet eller avslag på ansökan. Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.

11. Avbrott i tjänsterna vid underhåll

Memoria förbehåller sig rätten att avbryta driften vid tekniskt underhåll. Memoria skall ha meddelat Kunden om avbrottet minst 3 arbetsdagar i förväg antingen genom Memoria-s hemsida eller e-mail. Underhållsarbetet skall i största möjliga mån utföras efter kontorstid.

12. Ändringar i tjänsterna och villkorsändringar m.m.

Memoria förbehåller sig rätten att vidta ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, system, kundtjänstens öppettider, tekniska specifikationer etc. Dessa ändringar skall skriftligen meddelas Kunden senast 14 dagar innan ändringarna skall träda i kraft. Ändringar av avtalad funktionalitet hos Tjänsterna som innebär försämring för Kunden skall godkännas av Kunden. Memoria strävar efter att hålla låga fasta priser för Kunden. Vid förändringar i det allmänna prisläget eller om Memoria-s leverantörer förändrar sina priser kan Memoria komma att justera sina priser. Sådana förändringar av avgiften för Tjänsterna skall särskilt meddelas Kunden i samband att faktura sänds till Kunden och kan inte gälla retroaktivt. Ändringar i de allmänna villkoren blir gällande för Kunden senast i samband med betalning av eventuell ny årsavgift. Memoria äger överlåta detta avtal till annat bolag inom samma koncern som Memoria. Vid överlåtelse ska Kunden meddelas skriftligen.

13. Sekretess och lojalitet

Ingendera parten får till tredje man utan andra partens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, i annan utsträckning än vad som behövs för uppdragets genomförande. Parterna ska även se till att deras personal inte lämnar ut konfidentiell information. Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretessskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla. Memoria får dock alltid använda uppgiften att bolaget utför uppdrag för kundens räkning vid marknadsföringsåtgärder. Vidare får bolaget utan kundens medgivande lämna ut konfidentiell information till de eventuella underleverantörer som bolaget anlitat för uppdragets genomförande. Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande samt för en tid av ett år därefter inte anställa eller söka anställa någon ingående i Memoria-s personal som är/var anställd vid tiden för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person.

14. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från avtalsdagen under ett år. Om avtalet inte sägs upp av part skall det förlängas ett år i taget på enahanda villkor, detta gäller tjänster/lösningar som har en återkommande årlig avgift. Inbetalda avgifter återbetalas inte. Uppsägningen skall vara skriftlig eller elektronisk (post eller e-mail) och vara den andra parten tillhanda senast 60 dagar före det datum då uppsägningen skall träda i kraft.

15. Tvist och tillämplig lag

15.1 Varje tvist som uppstår avseende detta avtal ska tas upp i Lunds tingsrätt som första instans.
15.2 Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.